Tedner

General terms

ALGEMENE VOORWAARDEN TEDNER B.V.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  Tedner en een opdrachtgever waarop Tedner deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tedner,
  voor de uitvoering waarvan door Tedner derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Tedner en
  haar directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
  voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tedner en de opdrachtgever zullen alsdan in
  overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
  bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
  algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
  is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Tedner niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
  bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tedner in enigerlei mate het recht zou
  verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
  verlangen.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Tedner zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
  aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
  aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of
  de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Tedner onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een aanbesteding
  waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht
  voort dat Tedner aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot een
  aangelegenheid waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst
  zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de
  ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt Tedner
  met, te harer keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. Het overleg dient te leiden tot
  het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten.
 3. Tedner kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
  overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
  begrepen leges, reis- en verblijf-, koeriers-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
  aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
  aanbieding opgenomen aanbod dan is Tedner daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
  dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tedner anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tedner niet tot het verrichten van een gedeelte van de
  opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 3: CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN
WIJZIGING OVEREENKOMST; PRIJSVERHOGING

 1. De overeenkomst tussen Tedner en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
  tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
  termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
  van een termijn dient de opdrachtgever Tedner derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tedner
  dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
  overeenkomst.
 3. Tedner zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
  goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
  wetenschap.
 4. Tedner heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
  toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Tedner of door Tedner ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
  werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de
  opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
  medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Tedner. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op
  het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname
  weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
  levering, dan is Tedner gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
  opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
  opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Tedner is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
  uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt
  uitgevoerd kan Tedner de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren,
  opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
  heeft goedgekeurd.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tedner aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tedner worden verstrekt.
  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tedner zijn
  verstrekt, heeft Tedner het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
  de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
  opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
  opdrachtgever de gegevens aan Tedner ter beschikking heeft gesteld. Tedner is niet
  aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tedner is uitgegaan van door de
  opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen die nodig is voor een goede uitvoering van de
  overeenkomst, waaronder het het vaststellen van marktconforme tarieven waarmee wordt
  ingeschreven op overheidsaanbestedingen.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
  daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
  onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
  inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de
  bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
  kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
  oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen
  bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tedner zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf
  doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
  van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van
  de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. ndien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tedner
  gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
  binnen Tedner bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
  uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen
  tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van
  de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Tedner op en is voor de
  opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tedner een verzoek tot wijziging van de
  overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
  hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
  waartoe hij jegens Tedner gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade
  aan de zijde van Tedner daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Tedner met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
  Tedner niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
  dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
  indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wetof regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera
  of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
  waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer
  bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan
  is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
  gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Tedner alsdan
  alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te
  voeren: – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tedner rustende
  verplichting ingevolge de wet; – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na
  de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; – of, bij levering van een zaak, indien
  is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

ARTIKEL 4: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

 1. Tedner is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
  ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
  niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Tedner ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
  nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
  te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
  uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet
  langer van Tedner kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
  overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Tedner bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
  welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
  anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
  van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tedner kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tedner op de opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar. Indien Tedner de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
  haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Tedner tot opschorting of ontbinding over gaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
  vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Tedner gerechtigd tot vergoeding
  van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
  deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tedner gerechtigd de overeenkomst terstond
  en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige
  schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie,
  wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tedner, zal Tedner in overleg met de
  opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
  Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
  werkzaamheden voor Tedner extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
  opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
  daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Tedner anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
  laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
  opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tedner vrij om de
  overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te
  annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
  schadeloosstelling. De vorderingen van Tedner op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
  opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
  werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
  vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
  uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in
  rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5: OVERMACHT

 1. Tedner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien
  zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
  noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
  rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
  de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet
  voorzien, waarop Tedner geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tedner niet in staat is haar
  verplichtingen na te komen. Tedner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
  omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tedner
  haar verbintenis had moeten nakomen. Tedner kan gedurende de periode dat de overmacht
  voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
  dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Tedner ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
  overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tedner
  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
  De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
  overeenkomst.

ARTIKEL 6: BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tedner aan
  te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tedner
  aangegeven. Tedner is gerechtigd om periodiek te factureren en inning zal plaatsvinden via
  automatische incasso.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
  van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
  de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
  bedrag.
 3. Tedner heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
  plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
  tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Tedner kan, zonder daardoor in
  verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere
  volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tedner kan volledige aflossing van de
  hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
  incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tedner
  verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
  op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247
  boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
  schorten.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
  rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
  hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
  volgens Rapport Voorwerk II. Indien Tedner echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
  redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
  aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
  opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
  eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het door Tedner in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Tedner totdat
  de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Tedner gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
  nagekomen.
 2. Het door Tedner geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
  worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet
  bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere
  wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
  worden om de eigendomsrechten van Tedner veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op
  het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
  gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Tedner daarvan onmiddellijk op de hoogte te
  stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te
  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
  diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tedner ter inzage te geven. Bij
  een eventuele uitkering van de verzekering is Tedner gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel
  als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Tedner bij voorbaat toe om zijn medewerking
  te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
 4. Voor het geval Tedner haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
  opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Tedner en
  door Tedner aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
  Tedner zich bevinden en deze terug te nemen.

ARTIKEL 8: GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN

 1. De door Tedner te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
  het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
  gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op
  zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
  opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
  voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Tedner kan in dat geval andere
  garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
  werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een maand na levering,
  tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
  Indien de door Tedner verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
  geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
  verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
  voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
  houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door
  derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tedner, de opdrachtgever of derden aan
  de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan
  andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze
  werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt
  evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
  omstandigheden waar Tedner geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
  weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, extreme regenval of
  temperaturen) etcetera.
 4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
  dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit
  en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan
  de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen
  binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Tedner te worden gemeld. Eventuele niet
  zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
  ontdekking daarvan, schriftelijk aan Tedner te worden gemeld. De melding dient een zo
  gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tedner in staat is
  adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Tedner in de gelegenheid te stellen een klacht te
  (doen) onderzoeken.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
  opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
  zaken en hetgeen waartoe hij Tedner opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer
  toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
  Tedner de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
  retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
  door de opdrachtgever, ter keuze van Tedner, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan
  dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van
  vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Tedner te retourneren en
  de eigendom daarover aan Tedner te verschaffen, tenzij Tedner anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
  daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tedner daardoor gevallen, integraal
  voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
  administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens Tedner en de door Tedner bij de uitvoering van een
  overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. ndien Tedner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
  bepaling is geregeld.
 2. Tedner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tedner is
  uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
  gegevens.
 3. Indien Tedner aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
  Tedner beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat
  gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Tedner is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
  haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Tedner is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
  oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
  de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
  van Tedner aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tedner
  toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
  schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
  directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Tedner is nimmer aansprakelijk voor
  indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
  schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
  te wijten is aan opzet of grove schuld van Tedner of haar leidinggevenden.

ARTIKEL 10 VRIJWARING

De opdrachtgever vrijwaart Tedner voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tedner
toerekenbaar is. Indien Tedner uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
opdrachtgever gehouden Tedner zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Tedner, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tedner en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

Tedner behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet
en andere wet- en regelgeving ter zake van intellectuele eigendom. Tedner heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

 1. Partijen verplichten zich om zowel tijdens als ook na beeindiging van de overeenkomst absolute
  geheimhouding jegens een ieder te zullen betrachten ten aanzien van de in het kader van de
  uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie.
 2. Partijen zullen alle redelijk te achten maatregelen treffen om te voorkomen dat personen, die
  geen kennis behoren te dragen van de informatie als hiervoor bedoeld, de gelegenheid wordt
  geboden van deze informatie kennis te nemen.
 3. Verstrekking van informatie door Tedner mag slechts plaatsvinden voor zover zulks noodzakelijk
  is voor de realisatie van het doel waarvoor de informatie door opdrachtgever aan medewerkers
  en personeelsleden van Tedner is overgedragen, zulks met inachtneming van hetgeen hierboven
  is bepaald.
 4. Tedner heeft binnen het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien
  van informatie die:
 • al bij Tedner bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt;
 • die onafhankelijk van opdrachtgever door Tedner rechtmatig is verzameld;
 • door Tedner rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
 • al rechtmatig in het publieke domein is vrijgegeven.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tedner partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
  wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Tedner (Den Haag) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
  kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tedner het recht het
  geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 14: VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage en zullen
  op opdrachtgevers eerste verzoek kosteloos aan hem worden toegezonden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
  het totstand komen van de rechtsbetrekking met Tedner.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Den Haag, april 2013.

Scroll to Top